งาน

งาน (Work) ในวิชาฟิสิกส์หมายถึง ผลที่เกิดจากการออกแรงกระทำกับวัตถุ แล้ววัตถุเคลื่อนที่ได้ในแนวของแรงนั้น หาค่าได้จาก

การเคลื่อนที่ของวัตถุต้านกับแรงตรงข้าม วัตถุสามารถเคลื่อนที่ได้โดยการดัน ดึง หรือยก เช่น เมื่อยกวัตถุขึ้น วัตถุจะเคลื่อนที่ขึ้นต้านการดึงดูดของแรงโน้มถ่วงของโลก งานที่ทำกับวัตถุดังกล่าวแสดงในภาพ
ภาพแสดง งานที่ทำกับวัตถุเมื่อยกวัตถุขึ้นสูง

เมื่อวัตถุหนัก 5 ปอนด์ (lb) ถูกยกขึ้นสูงจากพื้นโลก 5 ฟุต (ft) งานที่ทำกับวัตถุนั้น เท่ากับ 5*5 = 25 ft-lb
หรือถ้ายกวัตถุซึ่งมีมวล 5 กิโลกรัม (kg) ขึ้นสูง 1 เมตร (m) ดังนั้นงานที่ทำกับวัตถุ เท่ากับ 5(9.81*1 = 49.05 นิวตัน-เมตร (N.m) หรือ 49.05 จูล (J) ดังนั้น
1 ft-lb = 1.356 J

ที่มา : ธีรยุทธ สุวรรณประทีป, เครื่องยนต์หลักการทำงานและซ่อมบำรุง.