พลังงานไม่สูญหายและแปรเปลี่ยนกันได้

การเปลี่ยนรูปพลังงาน พลังงานมีหลายรูปแบบ และสามารถเปลี่ยนรูปแบบจากรูปแบบหนึ่งไปเป็นรูปแบบอื่นได้ พลังงานที่เกิดจากการเปลี่ยนรูปนี้จะมีค่าเท่ากับพลังงานเดิมซึ่งเป็นไปตามกฎการอนุรักษ์พลังงาน
เราสามารถแบ่งพลังงานออกเป็น 6 รูปด้วยกันตามลักษณะที่เห็นได้ชัดเจน ได้แก่
1. พลังงานเคมี
2. พลังงานความร้อน
3. พลังงานกล
4. พลังงานไฟฟ้า
5. พลังงานจากการแผ่รังสี
6. พลังงานนิวเคลียร์
ทั้ง 6 พลังงานนี้ สามารถเปลี่ยนแปรกันได้โดยวิธีการต่างๆ กัน พลังงานทั้งหลายจะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีวัตถุเป็นองค์ประกอบ นอกจากพลังงานจากการแผ่รังสีเท่านั้นที่ไม่จำเป็นต้องมีวัตถุใดๆ เป็นองค์ประกอบ
พลังงานใดๆ ในโลกนี้ไม่มีการสูญหายไปหรือเกิดขึ้นได้ นอกจากเป็นการเปลี่ยนรูป หรือพลังงานจะหายไปโดยไม่มีวัตถุเกิดขึ้นและพลังงานจะเกิดขึ้นโดยไม่มีวัตถุหายไปไม่ได้ ข้อความดังกล่าวนี้คือ กฏความถาวรของมวลและพลังงาน

ภาพแสดง การแปรเปลี่ยนระหว่างพลังงานทั้ง 6 รูป

ที่มา : ตำราเรียนวิทยาศาสตร์ทั่วไป.