แหล่งกำเนิดใหม่ๆ ของพลังงาน

แหล่งพลังงานหลักของมนุษย์ คือ เชื้อเพลิงฟอสซิลได้แก่ น้ำมัน ถ่านหิน และแก๊สธรรมชาติ แหล่งพลังงานเหล่านี้กำลังหมดไปอย่างรวดเร็วมนุษย์ได้พยายามหาแหล่งพลังงานอื่นมาเสริมเพื่อแก้ปัญหาการขาดแคลนพลังงาน ได้แก่ พลังงานความร้อนใต้พิภพ พลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานลมและพลังงานนิวเคลียร์ เป็นต้น

เครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ สามารถให้ความร้อน ทำให้น้ำกลายเป็นไอน้ำได้ ในเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ นิวเคลียสของสารกัมมันตรังสีจะถูกทำให้แตกตัวออก การกระทำนี้จะก่อให้เกิด พลังงานความร้อนเป็นจำนวนมหาศาล นำไปต้มน้ำให้กลายเป็นไอ และไอน้ำก็จะนำไปใช้ เดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าหรือเครื่องยนต์ขนาดใหญ่

เนื่องจากพลังงานส่วนใหญ่ที่ใช้ใน การอุตสาหกรรมได้มาจากการเผาถ่านหินและน้ำมันปิ โตเลียม มนุษย์เราจึงต้องเผชิญกับปัญหาใหญ่ 2 ประการ ปัญหาแรกก็คือก๊าซต่าง ๆ และกาก ของเสียซึ่งเกิดจากการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงค่อย ๆ ทำให้อากาศรอบตัวเราเป็นพิษ และการสูด อากาศเข้าไปก็มีอันตรายเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ ส่วนปัญหาอีกประการหนึ่งก็คือ การสงวนถ่านหิน ม้ำมันปิโตรเลียม และก๊าซธรรมชาติ เนื่องจากทั่วโลกต้องการเชื้อเพลิงเหล่านี้ในปริมาณมากและแหล่งวัตถุดิบเหล่านี้ก็ลดน้อยถอยลงอย่างรวดเร็ว ดังนั้นเมื่อไม่กี่ปีมานี้เองมนุษย์จึงเริ่มเบนความสนใจไปค้นหาแหล่งกำเนิดพลังใหม่ๆ

ภาพแสดง การระเบิดของระเบิดไฮโดรเจนลูกแรก เมื่อปี ค.ศ. 1951 เป็นระเบิดที่มีอานุภาพมากที่สุด ตั้งแต่มนุษย์ได้เคยคิดสร้างขึ้นมา พลังงานมหาศาลของมันเกิดจากการรวมตัวกันของอะตอมของไฮโดรเจน ลูกไฟที่เกิดจากการระเบิดมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางถึง 3 1/2ไมล์และค่อย ๆ สลายกลาย เป็นกลุ่มควันรูปดอกเห็ด


เอื้อเฟื้อข้อมูลโดย : สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท).