กำลังม้า

กำลังม้า (horsepower, hp) คือ กำลังของม้า 1 ตัวหรืออัตราการทำงานของม้า 1 ตัว เช่น เครื่องยนต์ 10 hp สามารถทำงานเท่ากับม้า 10 ตัว
หนึ่งกำลังม้า คือ งาน 33,000 ฟุต-ปอนด์ต่อหนึ่งนาที (ft-lb/min)
ม้าเดิน 165 ft ในเวลา 1 นาที และยกน้ำหนัก 200 lb ปริมาณงานที่ทำภายในเวลา 1 นาที คือ 33,000 ft-lb (165 ft * 200 lb)
ภาพแสดง ม้าหนึ่งตัวสามารถทำงาน 33,000 ft-lb/min

ถ้าม้าทำงานดังกล่าวภายในเวลา 2 นาที ดังนั้นงานที่ทำต่อเวลา 1 นาที จะเป็นครื่งหนึ่งของงานครั้งแรก หรือกำลังม้าเท่ากับ 1/2 hp สูตรการคำนวณหากำลังม้าคือ
เมื่อ L หมายถึง ความยาวเป็นฟุต (เป็นระยะที่ W กระทำ)
W หมายถึง แรงเป็นปอนด์ (กระทำตลอดระยะความยาว L)
t หมายถึง เวลาเป็นนาที

สำหรับหน่วยเอสไอ (SI Units) กำลังวัดเป็นหน่วยวัตต์ (W) หรือหน่วยใหญ่ที่นิยมใช้กันคือ กิโลวัตต์ (kilowatt; kW) หนึ่งกำลังม้ามีค่าเท่ากับ 0.746 kW หรือ 1 kW เท่ากับ 1.34 hp หรือเขียนได้ดังนี้
1 hp = 0.746 kW
1 kW = 1.34 hp
ที่มา : ธีรยุทธ สุวรรณประทีป, เครื่องยนต์หลักการทำงานและซ่อมบำรุง.