หน่วยและปริมาณพื้นฐานทางฟิสิกส์

ปริมาณพื้นฐาน (Fundamental quantities) ในทางฟิสิกส์ ได้แก่ ความยาว มวลสาร เวลา กระแสไฟฟ้า อุณหภูมิทางเทอร์โมไดนามิก ความเข้ม การส่องสว่างและปริมาณมวลสาร ในการจัดปริมาณพื้นฐานหรือปริมาณอื่นใดก็ตามจะวัดเทียบกับมาตรฐานอันหนึ่งซึ่งตกลงเป็นที่ยอมรับกันโดยทั่วไปว่า มีปริมาณ 1 หน่วย ในระบบหน่วยมาตรฐานระหว่างชาติหรือระบบ SI ได้กำหนดหน่วยของปริมาณพื้นฐานไว้ดังแสดงในตารางที่ 1


ที่มา : นายเฉลิม ศรีสวรรค์, นิตยสารเรียนดี. ปี 2 ฉบับที่ 1.