ความฝืด

ความฝืด คือ ความต้านทานต่อการเคลื่อนที่ระหว่างวัตถุ 2 ชิ้นที่สัมผัสกัน ถ้าเราวางหนังสือบนโต๊ะและออกแรงดันหนังสือ เราจะต้องใช้แรงจำนวนหนึ่งเพื่อดันให้หนังสือเคลื่อนที่ไปได้ ถ้าเราวางหนังสืออีกเล่มหนึ่งซ้อนบนหนังสือเล่มแรก เราจะต้องใช้แรงมากกว่าเดิมเพื่อที่จะดันให้หนังสือทั้งสองเคลื่อนที่ไปได้พร้อมกัน สาเหตุก็เพราะว่าความฝืดต้านการเคลื่อนที่และความฝืดเพิ่มขึ้นเมื่อภาระ (load) เพิ่มขึ้น ดังนั้นภาระยิ่งมาก ความฝืดก็ยิ่งมากด้วย ดังแสดงในภาพ
ภาพแสดง ความฝืดระหว่างวัตถุที่สัมผัสกัน

ที่มา : ธีรยุทธ สุวรรณประทีป, เครื่องยนต์หลักการทำงานและซ่อมบำรุง.