โรงไฟฟ้าพลังน้ำร่วมกับพลังงานแสงอาทิตย์คลองช่องกล่ำ

โรงไฟฟ้า
คำนำและความเป็นมา ที่ตั้งและสภาพทั่วไป
ลักษณะโครงการ สรุปประโยชน์
งานสาธิตการใชัพลังงานแสงอาทิตย์ร่วมกับพลังน้ำ

เรียบเรียงโดย : นายพิสิฐ ศรีสวัสดิ์ โรงเรียนอรัญประเทศ จ.สระแก้ว