การเปลี่ยนหน่วยหรือการเทียบหน่วย

ที่ประชุมใหญ่มาตราชั่งตวงวัด (Conference General des Poids et Measures) ซึ่งมีชื่อย่อเรียกว่า CGPM ได้แนะนำให้ใช้ระบบหน่วย SI ในทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนั้น ประเทศต่างๆ มีระบบหน่วยชั่งตวงวัดใช้อยู่หลายระบบ แต่มีระบบที่สำคัญอยู่ 2 ระบบคือ
1. ระบบอังกฤษ ใช้ในประเทศอังกฤษและกลุ่มประเทศที่เคยเป็นอาณานิคมของอังกฤษเป็นส่วนใหญ่ ระบบนี้ใช้หน่วยวัดระยะทางเป็นฟุต วัดแรงเป็นปอนด์ และวัดเวลาเป็นวินาที ซึ่งเราเรียกระบบนี้ย่อๆ ว่า ระบบ fps
2. ระบบเมตริก เริ่มใช้ครั้งแรกในประเทศฝรั่งเศส แบ่งออกเป็นตามลักษณะของระบบที่ใช้ได้เป็น 3 แบบคือ
ก. ระบบ cgs มีหน่วยพื้นฐานเป็น เซนติเมตร กรัม และวินาที
ข. ระบบ mks มีหน่วยพื้นฐานเป็น เมตร กิโลกรัม และวินาที
ค. ระบบ mk (force)s มีหน่วยพื้นฐานเป็น เมตร กิโลกรัม-แรง และวินาที
การเปลี่ยนหน่วยจากระบบหนึ่งไปเป็นระบบอื่นใดซึ่งเป็นที่ยอมรับกันในปัจจุบันจะทำได้โดยใช้ค่าเปลี่ยนหน่วย (conversion factor) ในตารางที่ 2 - ตารางที่ 8


ที่มา : นายเฉลิม ศรีสวรรค์, นิตยสารเรียนดี. ปี 2 ฉบับที่ 1.