ดิจิตอลอิเล็กทรอนิกส์และเส้นใยนำแสงมีเรื่องที่น่าสนใจดังนี้
   การสื่อสารแบบดิจิตอล
          การสื่อสารแบบอะนาลอก
          ปัญหาของการสื่อสารแบบอะนาลอก
          การสื่อสารแบบดิจิตอล
   การทดลอง Digital Electronics
   การทดลองเรื่องการส่งสัญญาณทางสาย Fiber Optic

ที่มา : ไชยยันต์ ศิริโชติ
สาขาวิชาฟิสิกส์
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี