กฏการเคลื่อนที่ของนิวตัน
กฏการเคลื่อนที่ข้อที่ 1
วัตถุจะรักษาสภาพนิ่งหรือเคลื่อนที่สม่ำเสมอในแนวตรงนอกจากจะมีแรงลัพธ์ซึ่งมีขนาดไม่เป็นศูนย์มากระทำจะได้สมการการเคลื่อนที่เป็น 
                  บางครั้งเรียกว่า กฏแห่งความเฉื่อย

กฏการเคลื่อนที่ข้อที่2

ถ้ามีแรงลัพธ์ซึ่งมีขนาดไม่เป็นศูนย์มากระทำต่อวัตถุ วัตถุจะเคลื่อนที่ด้วยความเร่งในทิศทางเดียวกับแรงลัพธ์ที่มากระทำขนาดของความเร่งจะแปรโดยตรงกับแรงลัพธ์ และแปรผกผันกับมวลของวัตถุนั้นจะได้ สมการของการเคลื่อนที่เป็น 

กฏการเคลื่อนที่ข้อที่ 3
เมื่อมีแรงกิริยา ย่อมมีแรงปฏิกิริยาซึ่งมีขนาดเท่ากัและมิทศทางตรงกันข้ามเรียกแรงกิริยาและแรงปฏิกิริยาคู่ใด ๆ ว่า แรงคู่ปฏิกิริยา แรงคู่ปฏิกิริยาใดมีสมบัติ 4 ประการคือ แรงที่เกี่ยวข้องกับวิชากลศาสตร์
กฎของแรงเสียดทาน
  สัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน
คือ อัตราส่วนระหว่างแรงเสียดทานต่อแรงปฏิกิริยาที่ตั้งฉากกับผิวสัมผัส มี 2 ชนิด สมบัติของสัมประสิทธิ์ของความเสียดทาน

โดย ปรีชา โสมะภีร์ โรงเรียนบางปลาม้า"สูงสุมารผดุงวิทย์"
อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี
และสำนักบริการคอมพิวเตอร์
Email:PreechaSo@thaimail.com