เครื่องวัดความสว่างเป็นเครื่องมือที่ใช้สำหรับวัดความสว่าง (illumination, illuminance) บนผิววัตถุใด ๆ รูปร่าง และส่วนประกอบของเครื่องวัดมีลักษณะดังรูป

รูปที่ 1 เครื่องวัดความสว่าง

ส่วนประกอบของเครื่องวัดความสว่าง มีดังนี้

1. จอแสดงผล

2. สวิตช์เปิด-ปิด

3. สวิตช์เลือกช่วงการวัด มีให้เลือก 3 ตำแหน่ง ดังนี้

ที่ตำแหน่ง x1 จะสามารถวัดความสว่างในช่วง 0-1999 lx

ที่ตำแหน่ง x 10 จะสามารถวัดความสว่างในช่วง 2000-19 990 lx

ที่ตำแหน่ง x 100 จะสามารถวัดความสว่างในช่วง 20 000 - 50 000 lx

4. หัววัดแสง (light sensor)

วิธีใช้


ที่มา : รังสรรค์ ศรีสาคร สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ( สส.วท. )