คณิตศาสตร์
คณิตศาสตร์ : ความเป็นมา | นักคณิตศาสตร์ของโลก | คณิตศาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ | การประยุกต์คณิตศาสตร์ | การจำลองแบบทางคณิตศาสตร์ | คณิตศาสตร์กับการแก้ไขปัญหา | ความสัมพันธ์ในข้อมูล | สถิติในชีวิตประจำวัน | เกมคณิตศาสตร์ | สรุปสูตรทางคณิตศาสตร์ | อื่น ๆ | บทความ | คำศัพท์คณิตศาสตร์

ความเป็นมา   
พัฒนาการความคิดทางคณิตศาสตร์
 • คณิตศาสตร์กับการพัฒนาโลกมนุษย์
 • ความคิดทางคณิตศาสตร์ยุคบาบิโลเนีย
 • ความคิดทางคณิตศาสตร์ยุคสมัยอียิปต์และโรมัน

 • คณิตศาสตร์กับความคิดแบบรูปธรรม
 • ความคิดเกี่ยวกับตรีโกณมิติในชีวิตประจำวัน
 • ความคิดทางเรขาคณิต
 • การแทนพิกัดและรูปตัดกรวย
 • ความคิดของนักคณิตศาสตร์

 • อารยธรรมโลกที่น่าสนใจ
 • พัฒนาการทางคณิตศาสตร์
 • อารยธรรมอียิปต์โบราณ
 • อาณาจักรกรีซ
 • ความรุ่งเรืองของมาซีโดเนีย
 • อาณาจักรเปอร์เซีย
 • อาณาจักรโรมัน
 • อาณาจักรไปเซนไทน์
 • อาณาจักรมองโกล
 • ความรุ่งเรืองของอาณาจักรออตโตมัน
 • ยุคฟื้นฟูศิลปวัฒนธรรม
 • ยุคการแสวงหา

 •  
     นักคณิตศาสตร์ของโลกที่น่าสนใจ   
 • เธลิส
 • พีธากอรัส
 • ยูคลิด
 • อาร์คีมีดีส
 • ปิแอร์ เดอ แฟร์มาต์
 • แบลส์ ปาสคาล
 • เซอร์ ไอแซค นิวตัน
 • อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์
 • ErdOs : ชายผู้พิสวาทตัวเลข only

 •  
     สถิติในชีวิตประจำวัน   
 • การประยุกต์สถิติในชีวิตประจำวัน
 • ข้อมูลและการประมวลผลข้อมูล
 • ความน่าจะเป็นของเหตุการณ์
 • ไดอะแกรมเวน (Venn diagram)
 • ประชากรและตัวแทน
 • ตัวแทนสุ่ม (random sample)
 • ความกระจาย การแปรผันของข้อมูล
 • การวัดแนวโน้มเข้าสู่ส่วนกลาง
 • ความเบี่ยงเบน
 • การนำเสนอข้อมูล

 •  
  อื่น ๆ  
 • เซต
 • ห.ร.ม.(หารร่วมมาก)
 • ลำดับ (Sequence)

 •  
  สรุปสูตรทางคณิตศาสตร์  
 • สรุปสูตร...ภาคตัดกรวย
 • สรุปสูตร...ตรีโกณมิติ
 • สรุปสูตร...สถิติ

 •  
  คณิตศาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ  
 • คณิตศาสตร์กับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
 • ฟิโบนักชีกับธรรมชาติ
 • อันดับฟิโบนักชีกับปรากฏการณ์ธรรมชาติ
 • อนุกรมฟิโบนักชี
 • การเลี้ยงวัว
 • ผึ้งกับตัวเลขฟิโบแนกชี
 • ตัวเลขทองคำ
 • สี่เหลี่ยมฟิโบแนกชีกับก้นหอย
 • จำนวนเฉพาะ
 • คณิตศาสตร์กับดาราศาสตร์ และโหราศาสตร์
 • คณิตศาสตร์กับดาราศาสตร์
 • การดูดาวเคราะห์จากแผนที่ดาว
 • คณิตศาสตร์กับเวลา
 • กาลเวลาสัมพันธ์กับธรรมชาติ
 • จักรราศี
 • ปฏิทินสากล
 • ปีอธิกสุรทิน
 • ธรรมชาติกับเวลาและการคำนวณ
 • จินตนาการแบบสามมิติ
 • เวลาบนพื้นโลกไม่เท่ากัน
 • เวลากับจุดสังเกตบนพื้นโลก
 • มุมเวลา
 • ระบบเวลาแบบโซลาร์
 • คอนโวลูชัน
 • คาบย้อนพินิจ

 •  
  การประยุกต์คณิตศาสตร์
  ในวิทยาการทั่วไป  
 • ค่าทางคณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ
 • ค่าพาย
 • การคำนวณทางตรีโกณมิติ
 • การวัดค่ามุมเป็นเรเดียน
 • ลอการิทมิกธรรมชาติ
 • ค่า e-ลอการิทมิกธรรมชาติ
 • ฟังก์ชันเอ็กซ์โพเนนเชียล
 • ไซนูซอยดอล
 • คณิตศาสตร์กับดนตรี
 • จังหวะและการวางตัวโน้ต
 • โทนของตัวโน้ต
 • เกรเดียนท์และอัตรา
 • เส้นชั้นความสูง
 • เส้นชั้นความดัน
 • แผนภูมิและกราฟ
 • การแก้ปัญหาของออยเลอร์
 • ทฤษฎีกราฟของออยเลอร์
 • การประยุกต์ใช้กราฟในชีวิตประจำวัน

 •  
  ความสัมพันธ์ในข้อมูล  
 • ความสัมพันธ์ในข้อมูลสองตัวแปร
 • ความสัมพันธ์ในข้อมูลเชิงคุณภาพ
 • ความสัมพันธ์ในข้อมูลเชิงปริมาณ
 • สัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์
 • การถดถอยและการคาดคะเน

 •  
  เกมคณิตศาสตร์  
 • เกมคณิตศาสตร์
 • เกมคณิตศาสตร์..1
 • เกมคณิตศาสตร์..2
 • เกมคณิตศาสตร์..3
 • เกมคณิตศาสตร์..4
 • เกมคณิตศาสตร์..5
 • เกมน่าลอง
 • อะไรเอ่ย...คิดคณิตศาสตร์ เพลิน ๆ

 •  
  การจำลองแบบทางคณิตศาสตร์  
 • การจำลองแบบด้วยคณิตศาสตร์
 • การสร้างแบบจำลองแบบทางคณิตศาสตร์
 • การเพิ่มประชากรของแบคทีเรีย
 • การหาพื้นที่ผิวของร่างกาย
 • โมเดลเชิงเส้น
 • การสร้างรูปแบบโมเดลคณิตศาสตร์เชิงเส้น
 • การสร้างกราฟเส้นตรงจากข้อมูล
 • วิธีการสร้างโมเดลเส้นตรงทางคณิตศาสตร์
 • รูปแบบกำหนดการเชิงเส้นเพื่อแก้ปัญหา
 • อสมการเชิงเส้น
 • หลักการโปรแกรมเชิงเส้น
 • การสร้างแบบจำลองของปัญหาโปรแกรมเชิงเส้น
 • วิธีซิมแพล็กซ์ (Simplex Method)
 • การแทนกราฟ
 • โมเดลทางคณิตศาสตร์แบบไม่เป็นเชิงเส้น
 • โมเดลไม่เป็นเชิงเส้นแบบยกกำลัง

 •  
  คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา  
 • คณิตศาสตร์กับการแก้ปัญหา
 • ปัญหาแบบมีโครงสร้าง
 • ปัญหาแบบไม่มีโครงสร้าง
 • ปัญหาแบบกึ่งโครงสร้าง
 • การสร้างโมเดลสำหรับปัญหา
 • คำตอบที่ดีที่สุดและคำตอบที่ใกล้เคียง
 • การแทนปัญหา
 • ปัญหาการเดินทางของคนขายยา
 • ความซับซ้อนของปัญหา
 • ทางเลือกการตัดสินใจและกิ่งการตัดสินใจ
 • รูปแบบการคำนวณสำหรับกิ่งการตัดสินใจ
 • ทฤษฎีเกมกับการแก้ปัญหา

 •  
  บทความ   
 • (กิจ)...กรรมของครูคณิตศาสตร์
 • แนวการจัดกิจกรรมการสอนคณิตศาสตร์ โดยใช้คณิตศาสตร์ในชีวิตประจำวัน
 • เรื่องที่น่าสอนได้ในชั่วโมงกิจกรรมคณิตศาสตร์
 • ครูได้ใช้กิจกรรมใดได้บ้างในการสอนสถิติ
 • ปัญหาชวนหัวหมุน
 • มาเสริมกิจกรรมทางคณิตศาสตร์กัน
 • การพิสูจน์กฏคณิตศาสตร์โดยใช้ภาพ
 • ข้อควรคำนึงในการใช้เครื่องคิดเลขในห้องเรียน
 • เครื่องคิดเลขทำให้ไม่ได้ใช้ความคิดจริงหรือ?
 • การคิดเลขในใจเป็นสิ่งสำคัญ และจำเป็น
 • คอมพิวเตอร์กับการสอนคณิตศาสตร์
 • คณิตศาสตร์กับการพัฒนาประเทศ
 • คณิตศาสตร์กับเด็กประถมศึกษา
 • บทบาทของพ่อแม่เกี่ยวกับกระบวนการเรียนรู้
  คณิตศาสตร์ของลูก
 • ระยะทางที่สั้นที่สุด
 • การค้นหาค่าพาย
 • คณิตศาสตร์โอลิมปิกในประเทศไทย
 • อาชีพ "นักคณิตศาสตร์ประกันภัย
 • สถิติกับชีวิต
 • รถด่วน 999,999
 • เกมกับการเรียนรู้
 • มาตรฐาน NCTM Standards
 • ความวิตกกังวลเกี่ยวกับการศึกษาคณิตศาสตร์

 •  

   

   

   
   

  คำศัพท์คณิตศาสตร์ที่น่าสนใจ      :   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |