ชื่อ - นามสกุล :นางสาวจรรยาลักษณ์ เตชาวงศ์
ตำแหน่ง :ห้วหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่หลัก :ครูสอนสังคมศึกษา-การงานอาชีพ
ที่อยู่ :
Telephone :084-489959
Email :sukjai2510@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
หน้าที่ในกลุ่ม : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณ