ชื่อ - นามสกุล :พระชวกร ชวนญาโณ
ตำแหน่ง :นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หน้าที่หลัก :สอนภาษาอังกฤษ
ที่อยู่ :
Telephone :095-376240
Email :chawakorn290139@hotmail.com
กลุ่ม / แผนก : นักศึกษาปฏิบัติการสอน
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝึึกสอนวิชาภาษาอังกฤษ