ชื่อ - นามสกุล :พระนิยม อธิปญฺโญ
ตำแหน่ง :นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หน้าที่หลัก :สอนสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ที่อยู่ :
Telephone :080-909554
Email :banksu38@gmail.com
กลุ่ม / แผนก : นักศึกษาปฏิบัติการสอน
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝึึกสอนวิชาสังคมศึกษา