ชื่อ - นามสกุล :พระมหาชะนะ ชยวุฑฺโฒ
ตำแหน่ง :นิสิตฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
หน้าที่หลัก :สอนภาษาไทย
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : นักศึกษาปฏิบัติการสอน
หน้าที่ในกลุ่ม : ฝึึกสอนวิชาภาษาไทย