[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE 2.5
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป  
คิง เพาเวอร์ เผยมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า(26 ม.ค. 2563, 17:45) "เป๊ป" อวย หงส์ผลงานดี ไปเล่นลีกไหนก็คว้าแชมป์ (26 ม.ค. 2563, 17:30) ชลบุรี ช็อกข่าว สีจิ้นผิง สั่งจีนหยุดกิจกรรมท่องเที่ยว ชี้กระทบหนักแน่ (26 ม.ค. 2563, 17:28) จีนเริ่มพัฒนาวัคซีนสู้ ไวรัสโคโรน่า -CDCสหรัฐฯแนะวิธีป้องกันติดเชื้อ(26 ม.ค. 2563, 17:25) เปิดใจสาวไทย อาชีพแปลก ผู้พบ “โคโรน่าพันธุ์ใหม่” คนแรก เผยเบื้องหลัง สุดทุ่มเท(26 ม.ค. 2563, 17:24) รมว.ยุติธรรม เปิดโครงการพื้นที่ปลอดภัย ต้านยาเสพติด จ.นครสวรรค์ (26 ม.ค. 2563, 17:20) สนธิรัตน์ นำ ส.ส.ลุยตลาดนัดจตุจักร แจกหน้ากาก กัน "โคโรน่า-PM 2.5" (26 ม.ค. 2563, 17:10) คมนาคม พร้อมนำเครื่องบิน รับ 100 คนไทยในอู่ฮั่น หนี "ไวรัสโคโรน่า"(26 ม.ค. 2563, 17:08) แอน อลิชา ร้องไห้สงสาร น้องริชา กลัวปรับตัวไม่ได้หลังมีน้องอีกคน (คลิป)(26 ม.ค. 2563, 16:41) เผยภูเก็ตมี 6 รายรอผลตรวจ "โคโรน่า" กระบี่ ยังมี นทท.จีนมา 7 เที่ยวบิน(26 ม.ค. 2563, 16:37) ตำนานลูกหนัง แนะ "แมดดิสัน" เมินผี เลือก "หงส์-เรือ" ดีกว่า (26 ม.ค. 2563, 16:30) ป้องกันตัวเองจาก "ไวรัสโคโรน่า" อยู่ห่างคนไอจาม เลี่ยงสัมผัสสัตว์(26 ม.ค. 2563, 16:23) "ธนกร" ป้อง "อุตตม" ไม่รู้ไม่เห็น ปม "เสียบบัตรแทนกัน" (26 ม.ค. 2563, 16:12) ผวา "โคโรน่า" รพ.แจงอย่าแตกตื่น รอผลตรวจ 2 ราย ต้องสงสัยชัด 27 ม.ค.นี้(26 ม.ค. 2563, 16:10) "เจ้าสด" ยันต์เพิ่มกับ "อ.หนู" เพิ่มความมั่นใจก่อนไปคัดมวยโอลิมปิก(26 ม.ค. 2563, 16:00) เปิดหน้าใหม่ ดีเจเจ๊แหม่ม สวยขึ้นจนจำแทบไม่ได้(26 ม.ค. 2563, 16:00) อนุทิน-พิพัฒน์ ถกด่วน "ไวรัสโคโรน่า" ยัน สถานการณ์ไม่ถึงขั้นปิดประเทศ (26 ม.ค. 2563, 15:58) หนุ่มดวงกุด นั่งชิลก๊งเหล้า ริมป่าน้ำมูล ถูกช้างตกมันกระทืบดับอนาถ(26 ม.ค. 2563, 15:57) ครม. จ่อดูผลงานประดิษฐ์-นวัตกรรมฝีมือคนไทย สร้างแรงบันดาลใจให้เยาวชน(26 ม.ค. 2563, 15:52) "เรดแนปป์" วิเคราะห์ก่อนเกม "ชรูว์สบิวรี-ลิเวอร์พูล" พร้อมคาดผลแข่ง(26 ม.ค. 2563, 15:45)
เมนูหลัก
ลิงค์แนะนำ
e-Learning

รวมภาพวัตถุมงคลครูบาฯ
ผู้ถวายและผู้รับทุน 62
พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ

พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2562[ relofrejk ]
  เขียนเมื่อ : อาทิตย์ 26 ม.ค. 2563     โดย : relofrejk    ไอพี : 85.202.xxx.xxx

     Ýëåêòðîñòàëü Òîìñê Ñóðãóò íîâîñòè íîâîñòè Ìîñêâà Ïåðîâî Þãî-Âîñòî÷íûé îêðóã ãîðîäà Ìîñêâû Ìàõà÷êàëà íîâîñòè íîâîñòè Óñòü-Êàìåíîãîðñê íîâîñòè Íîâîêóçíåöê Âîëãîãðàäñêàÿ îáëàñòü èíôîðìàöèÿ íîâîñòè Ìîñêâà ÑÂÀÎ Êîïåíãàãåí èíôîðìàöèÿ Àëàòûðü Ãðàí-Êàíàðèÿ Âîëîñ, Ãðåöèÿ íîâîñòè Õààïñàëó íîâîñòè íîâîñòè Ñàðàíñê

  Homepage : SXJbQWjlKmOPRulU       Email : relofrejk@gmail.com


[ relofrejk ]
  เขียนเมื่อ : อาทิตย์ 26 ม.ค. 2563     โดย : relofrejk    ไอพี : 176.119.xxx.xxx

     èíôîðìàöèÿ èíôîðìàöèÿ íîâîñòè Àðõàíãåëüñê Áèéñê íîâîñòè íîâîñòè Íîâîäâèíñê íîâîñòè Ìîñêâà ×åðòàíîâî Öåíòðàëüíîå Ïîáåðåæüå ×èëåíòî íîâîñòè Óôà èíôîðìàöèÿ Íîãèíñê íîâîñòè Ðîäîñ, Ãðåöèÿ íîâîñòè Ïå÷îðà íîâîñòè Êûçûë Ïðàâîáåðåæíûé ìèêðîðàéîí èíôîðìàöèÿ èíôîðìàöèÿ íîâîñòè Ôðàíöèÿ ÂÀËÜ ÄÈÇÅÐ íîâîñòè íîâîñòè

  Homepage : ILqZLzMNPBqcJd       Email : relofrejk@gmail.com


[ relofrejk ]
  เขียนเมื่อ : อาทิตย์ 26 ม.ค. 2563     โดย : relofrejk    ไอพี : 89.191.xxx.xxx

     Ìîñêâà Òåêñòèëüùèêè íîâîñòè íîâîñòè íîâîñòè íîâîñòè Àðãåíòèíà Íèæíèé Íîâãîðîä Íèæåãîðîäñêèé ðàéîí Ðîäîñ èíôîðìàöèÿ Ðåñïóáëèêà Áàøêîðòîñòàí Äèíñêàÿ (Êðàñíîäàðñêèé êð.) Êåìåðîâî Ìîñêâà Õàìîâíèêè Ìàéîðêà Èòàëèÿ Ôîðëè Óñòü-Èëèìñê íîâîñòè î. Ñàíòîðèíè Ïóøêèíî Ìîñêâà Òèìèðÿçåâñêèé Îñòðîâ Äæèëèî íîâîñòè íîâîñòè íîâîñòè Íîâî÷åðêàññê èíôîðìàöèÿ èíôîðìàöèÿ

  Homepage : kbyUHlSB       Email : relofrejk@gmail.com


[ relofrejk ]
  เขียนเมื่อ : อาทิตย์ 26 ม.ค. 2563     โดย : relofrejk    ไอพี : 83.142.xxx.xxx

     Ìîñêâà ÇÀÎ íîâîñòè èíôîðìàöèÿ Ìîñêâà Êóíöåâî èíôîðìàöèÿ Ñàðàòîâñêàÿ îáëàñòü íîâîñòè íîâîñòè èíôîðìàöèÿ Íîðìàíäèÿ Ëèîí Çàãðåá Åëåö èíôîðìàöèÿ Ôåððàðà Ìîñêâà Ñîêîëüíèêè íîâîñòè Âîëãîðå÷åíñê Ìîñêâà Íàãàòèíñêèé çàòîí Ñàíêò-Ïåòåðáóðã Íåâñêèé Ñòðàñáóðã, Ôðàíöèÿ Ìîñêâà ÖÀÎ íîâîñòè Ìîñêâà Ñèëèíî èíôîðìàöèÿ Áàëàõíà Õà Ëîíã, Âüåòíàì

  Homepage : cJymYYrPrfyyFdnTk       Email : relofrejk@gmail.com


[ relofrejk ]
  เขียนเมื่อ : อาทิตย์ 26 ม.ค. 2563     โดย : relofrejk    ไอพี : 91.222.xxx.xxx

     èíôîðìàöèÿ íîâîñòè èíôîðìàöèÿ íîâîñòè íîâîñòè èíôîðìàöèÿ Íàáåðåæíûå ×åëíû èíôîðìàöèÿ Õóàí-Äîëèî íîâîñòè íîâîñòè èíôîðìàöèÿ Íåãîìáî, Øðè-Ëàíêà íîâîñòè Ìîñêâà Áåñêóäíèêîâñêèé Êóðãàí Çàîçåðíûé ðàéîí Ãóëüêåâè÷è (Êðàñíîäàðñêèé Êðàé) Êðàñíîÿðñê íîâîñòè íîâîñòè íîâîñòè Äàóãàâïèëñ (Ëàòâèÿ) Ëå Ìåíþèð íîâîñòè Êðàñíîäàð Çàïàäíûé îêðóã Àðõàíãåëüñê Ñòàâðîïîëü

  Homepage : pmkqwbBpTKox       Email : relofrejk@gmail.com


[ relofrejk ]
  เขียนเมื่อ : เสาร์์ 25 ม.ค. 2563     โดย : relofrejk    ไอพี : 212.119.xxx.xxx

     Íèæíèé Íîâãîðîä Ìîñêâà Çþçèíî Êàòàíèÿ Îäèíöîâî íîâîñòè íîâîñòè Ìèàññ íîâîñòè íîâîñòè Âèëà-Íîâà-äè-Ôàìàëèêàí Ñêîïüå èíôîðìàöèÿ èíôîðìàöèÿ Ïóøêèíî Áàëõàø, Êàçàõñòàí íîâîñòè Ìîñêâà Þæíîïîðòîâûé Ìîñêâà Äåñ¸íîâñêîå-ïîñåëåíèå Ëà-Êîðóíüÿ íîâîñòè Øàõòèíñê Êàçàõñòàí íîâîñòè Êóðãàí Âîðîíîâêà ðàéîí èíôîðìàöèÿ èíôîðìàöèÿ íîâîñòè Òóðêåñòàí, Êàçàõñòàí

  Homepage : YkYqPFKjaezetUJ       Email : relofrejk@gmail.com


[ relofrejk ]
  เขียนเมื่อ : เสาร์์ 25 ม.ค. 2563     โดย : relofrejk    ไอพี : 185.88.xxx.xxx

     Ñåâàñòîïîëü Íàõèìîâñêèé ðàéîí Âåëèêèé Íîâãîðîä íîâîñòè Ñûêòûâêàð ðàéîí Äàâïîí èíôîðìàöèÿ Êåíòàó, Êàçàõñòàí íîâîñòè Êóâåéò íîâîñòè èíôîðìàöèÿ Êîñòðîìà Öåíòðàëüíûé ðàéîí Ïóàòüå èíôîðìàöèÿ Çààëüáàõ íîâîñòè Àðçàìàñ Òàëëèí (Ýñòîíèÿ) èíôîðìàöèÿ èíôîðìàöèÿ èíôîðìàöèÿ Òâåðñêàÿ îáëàñòü Ñàëåõàðä íîâîñòè Ìàðôèíî íîâîñòè íîâîñòè íîâîñòè

  Homepage : LPMPolAOIaoChBoq       Email : relofrejk@gmail.com


[ relofrejk ]
  เขียนเมื่อ : เสาร์์ 25 ม.ค. 2563     โดย : relofrejk    ไอพี : 83.142.xxx.xxx

     Êàøèðà íîâîñòè Èíñáðóê, Èãëñ è îêðåñòíîñòè èíôîðìàöèÿ íîâîñòè íîâîñòè Ìîñêâà Äîðîãîìèëîâî èíôîðìàöèÿ íîâîñòè Òþìåíü íîâîñòè èíôîðìàöèÿ íîâîñòè Àáàêàí Äîëãîïðóäíûé íîâîñòè Ðÿçàíü Æåëåçíîäîðîæíûé ðàéîí íîâîñòè íîâîñòè íîâîñòè Ãåëåíäæèê î. Àíäðîñ Îðåõîâî-Áîðèñîâî Ñåâåðíîå èíôîðìàöèÿ íîâîñòè Øàõòû íîâîñòè

  Homepage : hMbLKyuo       Email : relofrejk@gmail.com


[ relofrejk ]
  เขียนเมื่อ : เสาร์์ 25 ม.ค. 2563     โดย : relofrejk    ไอพี : 95.85.xxx.xxx

     íîâîñòè Àõòûðñêàÿ Ìàâðèêèé Çàãðåá íîâîñòè Íóðåôüåëü (Íîðâåãèÿ) Ýêâàäîð íîâîñòè Ìîñêâà ðàéîí Ñâèáëîâî íîâîñòè íîâîñòè Ðîñëàâëü Íåâèííîìûññê Ïàëüìà-äå-Ìàéîðêà èíôîðìàöèÿ íîâîñòè Ñåâàñòîïîëü Ãàãàðèíñêèé ðàéîí íîâîñòè Ïòîëåìàèäà íîâîñòè íîâîñòè Ìàëîÿðîñëàâåö Öíîðè èíôîðìàöèÿ Èðêóòñê Ëåíèíñêèé íîâîñòè èíôîðìàöèÿ

  Homepage : pevCHksPTTCYDuNlJyR       Email : relofrejk@gmail.com


[ relofrejk ]
  เขียนเมื่อ : เสาร์์ 25 ม.ค. 2563     โดย : relofrejk    ไอพี : 212.60.xxx.xxx

     Ìîñêâà Õàìîâíèêè ÖÀÎ èíôîðìàöèÿ íîâîñòè Ìîñêâà Áðàòååâî ÞÀÎ èíôîðìàöèÿ íîâîñòè íîâîñòè íîâîñòè èíôîðìàöèÿ Òåëåíåøòû Ñèâîòà Ãðóçèÿ Êâàðèàòè Õèìêè íîâîñòè íîâîñòè íîâîñòè íîâîñòè Íàññôåëä Ëèïåöê íîâîñòè Õàôüåëëü (Íîðâåãèÿ) íîâîñòè íîâîñòè íîâîñòè Ìîñêîâñêàÿ îáëàñòü Ôðÿçèíî Õàëêèäèêè Ýëåêòðîñòàëü

  Homepage : kKAOzBNyMd       Email : relofrejk@gmail.com


กำลังแสดงหน้าที่ 1/34 ->
<< 1 2 3 4 5 6 7 8 9 >>

*ข้อความ :
URL :
Email :
*ลงชื่อ :